Vedtægter for Ry Håndbold

§ 1. NAVN OG HJEMSTED

Ry Håndbold (forkortet RYH) med hjemsted i Ry, Skanderborg Kommune.


§ 2. KLUBBENS FORMÅL

 1. At så mange som muligt gøres interesseret i håndbold og får mulighed for at dyrke denne sport.
 2. At fremme og højne spillets standard til gavn for dets udøvere.
 3. At fremelske god sports- og klubånd.


§ 3. KLUBBENS MEDLEMSKAB

Klubben er som udgangspunkt medlem af:

 1. Dansk Håndbold Forbund (DHF) under Dansk Idræts Forbund (DIF)
 2. Dansk Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI)

Bestyrelsen har mandat til at melde klubben ind i andre relevante idrætsforbund og organisationer – eksempelvis lokalt idrætsråd eller -samvirke.


§ 4. OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Enhver som indordner sig under disse vedtægter og klubbens øvrige regler/ bestemmelser og i øvrigt ikke er i kontingentrestance i en anden klub kan optages som aktivt medlem.

Der kan også ske optagelse af passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke adgang til idrætsudøvelse, men kan deltage i klubbens øvrige aktiviteter.


§ 5. KONTINGENT

Klubbens kontingent for såvel aktive som passive fastsættes for ét år ad gangen forud af bestyrelsen.

Betalingsterminer og opkrævningsmåde fastsættes af bestyrelsen.


§ 6. UDMELDELSE

Udmeldelse skal ske i det af bestyrelsen valgte elektroniske administrationssystem eller skriftligt til klubbens kasserer. For at udmeldelse kan finde sted, må medlemmet ikke være i kontingentrestance.

Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest én måned efter at der er rykket for betaling. Genindmeldelse kan kun ske ved betaling af skyldigt kontingent.


§ 7. Eksklusion

Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder klubben eller dens formål eller hvis andet særligt forhold taler herfor. Beslutning om udelukkelse kræver, at et flertal på 2/3 af bestyrelsen stemmer for.

Det pågældende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar mundtligt eller skriftligt.

Den eller de udelukkede medlemmer kan kræve at få deres sag behandlet som særskilt punkt på førstkommende generalforsamling. Beslutning om udelukkelse kræver flertal på 2/3. Et medlem, der er udelukket i forhold til generalforsamlingens beslutning, kan kun optages som medlem i klubben på en ny generalforsamling. Optagelse kræver flertal på 2/3.


§ 8. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Generalforsamlingen afholdes senest den 31. marts og skal være indkaldt på klubbens hjemmeside, ved oplag i hal samt på det/ de af klubben mest anvendte sociale medier med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden jf. vedtægternes § 9.

Forslag til generalforsamling skal indsendes skriftligt til klubbens formand senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal være tilgængelige for klubbens medlemmer minimum otte dage før.

Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, forældre/ værge til medlemmer under 16 år samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.


§9. DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent samt stemmetællere og referent
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af revideret årsregnskab
 4. Orientering om budget for kommende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 medlemmer i ulige år/ 3 medlem i lige år)
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant
 9. Eventuelt.


§ 10. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE

Den valgte dirigent må ikke være medlem af klubbens bestyrelse.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt flertal, dog kræves der 2/3 flertal ved vedtægtsændringer jf. §15. En rettidig indvarslet generalforsamling er altid beslutningsdygtig.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal afstemningen og valg foregå skriftligt, hvis det ønskes af mindst ét medlem.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigent og referent. Protokollen er tilgængelig for medlemmer ved henvendelse til bestyrelsen.


§ 10A. STEMMERET OG VALGBARHED

Følgende har stemmeret:

 1. Alle aktive medlemmer, der er fyldt 16 år.
 2. Bestyrelsesmedlemmer samt frivillige trænere.
 3. Forældre til medlemmer under 16 år, med én stemme pr. kontingentbetalende barn.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og med én stemme pr. person, dog kan forældre stemme med det antal stemmer, som de har kontingentbetalende børn.

Følgende er valgbare til bestyrelse, suppleant, revisor og revisorsuppleant:

 1. Alle myndige personer.


§ 11. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de pr. 1. januar registrerede stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. Begæringen skal indeholde oplysninger om de emner, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at opfordringen er kommet bestyrelsen i hænde. Ekstraordinær generalforsamling skal varsles mindst to uger før afholdelse.

På den ekstraordinære generalforsamling kan kun de forslag, der har givet anledning til indkaldelsen, behandles.


§ 11A. DAGSORDEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af forslag


§ 12. BESTYRELSEN

Klubbens ledelse består af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode. Tre medlemmer vælges i lige år, mens to medlemmer vælges i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen har den ansvarlige ledelse af klubben og fastsætter selv sin forretningsorden, herunder eventuelt nedsættelse af underudvalg. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer udenfor bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt dette skønnes nødvendigt. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formand, næstformand eller kasserer, er til stede. Stemmelighed i bestyrelsen afgøres ved at den fungerende formand tildeles to stemmer.

De valgte suppleanter deltager i bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret.

Der udarbejdes bestyrelsesreferat, der forelægges på det efterfølgende bestyrelsesmøde til godkendelse.


§ 13. TEGNINGSREGLER

Klubben tegnes af formanden eller kasserer samt yderligere ét bestyrelsesmedlem.

Den samlede bestyrelse kan meddele prokura til kassereren og den valgte regnskabsfører. Ved dispositioner, der efter klubbens forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning kræves accept af den samlede bestyrelse.


§ 14. REGNSKAB

Klubbens regnskabsår følger håndboldsæsonen – med afslutning den 30. juli.

Bestyrelsen skal afgive driftsregnskab og status for det afsluttede kalenderår til revisor. Driftsregnskab og status skal efterfølgende fremlægges med revisors påtegning for generalforsamlingen til godkendelse.


§ 15. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændringer af klubbens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra afslutningen af den generalforsamling, hvor ændringen er vedtaget.


§ 16. KLUBBENS OPLØSNING

Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der eventuelt er i behold, anvendes til idrætslige / kulturelle formål.


§ 17. GÆLD

For klubbens gæld hæfter alene klubbens til enhver tid værende aktiver. Lånoptagelser kræver accept af den samlede bestyrelse.