Vedtægter for Ry Håndbold
Vedtægter for Ry håndbold

§ 1. NAVN OG HJEMSTED

Ry Håndbold (forkortet RYH) med hjemsted i Ry.


§ 2. KLUBBENS FORMÅL

 1. At så mange som muligt gøres interesseret i håndbold og får mulighed for at dyrke denne sport.
 2. At fremme og højne spillets standard til gavn for dets udøvere.
 3. At fremelske god sports- og klubånd.


§ 3. KLUBBENS MEDLEMSKAB

Klubben er medlem af:

 1. Dansk Håndbold Forbund (DHF) under Dansk Idræts Forbund (DIF)
 2. Dansk Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI)

§ 4. OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Enhver som opfylder Dansk Idræts Forbunds amatørbestemmelser samt indordner sig under klubbens bestemmelser og i øvrigt ikke er i kontingentrestance i en anden klub kan optages som aktivt medlem. Bestyrelsen kan beslutte optagelsesstop på alle eller enkelte hold.


§ 5. KONTINGENT

Klubbens kontingent for såvel aktive som passive fastsættes for et år af gangen forud af bestyrelsen.


§ 6. UDMELDELSE

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer. For at udmeldelse kan finde sted, må medlemmet ikke være i kontingentrestance. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder klubben eller dens formål. Den eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag behandlet på klubbens ordinære generalforsamling.


§ 7. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Generalforsamlingen afholdes senest den 1. oktober og skal være indkaldt med mindst 14 dages varsel og med en dagsorden jf. vedtægternes § 8.


§ 8. DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af årsregnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant
 8. Eventuelt.


§ 9. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE

Den valgte dirigent må ikke være medlem af klubbens bestyrelse. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig flertal.


§ 9A. STEMMERET OG VALGBARHED

Følgende har stemmeret:

 1. Alle medlemmer, der er fyldt 15 år.
 2. Bestyrelsesmedlemmer, frivillige ledere samt frivillige trænere.
 3. Forældre til medlemmer under 15 år, med én stemme pr. kontingentbetalende barn.

Følgende er valgbare:

 1. Alle myndige personer.


§ 10. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de pr. 1. januar registrerede stemmeberettiget medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter formandens modtagelse af begæringen. Begæringen skal indeholde oplysninger om de emner, der ønskes behandlet.

På den ekstraordinære generalforsamling kan kun de forslag, der har givet anledning til indkaldelsen, behandles.


§ 10A. DAGSORDEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af forslag


§ 11. BESTYRELSEN

Klubbens ledelse består af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen har den ansvarlige ledelse af klubben og fastsætter selv sin forretningsorden herunder eventuelt nedsættelse af underudvalg. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer udenfor bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt dette skønnes nødvendigt. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer heriblandt formand, næstformand eller kasserer, er tilstede. Stemmelighed i bestyrelsen afgøres ved at den fungerende formand tildeles to stemmer.

Der udarbejdes bestyrelsesreferat, der forlægges på det efterfølgende bestyrelsesmøde til godkendelse. Klubben tegnes af formanden alene eller af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være næstformanden. Den samlede bestyrelse kan meddele prokura til kassereren og den valgte regnskabsfører. Ved dispositioner, der efter klubbens forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning kræves accept af den samlede bestyrelse.


§ 12. REGNSKAB

Klubbens regnskabsår følger håndboldsæsonen – med afslutning den 30. juni. Bestyrelsen skal afgive driftsregnskab og status for den afsluttede sæson til revisorerne. Driftsregnskab og status skal efterfølgende fremlægges med revisorens påtegning for generalforsamlingen til godkendelse.


§ 13. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændringer af klubbens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling når mindst 1/3 af klubbens medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettiget medlemmer, der er til stede.


§ 14. KLUBBENS OPLØSNING

Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1⁄2 af klubbens stemmeberettigede er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der eventuelt er i behold, anvendes til idrætslige / kulturelle formål.


§ 15. GÆLD

For klubbens gæld hæfter alene klubbens til enhver tid værende aktiver. Lånoptagelser kræver accept af den samlede bestyrelse.